معرفی بهترین نرم افزار های فتوگرامتری

معرفی بهترین نرم افزار های فتوگرامتری

فتوگرامتری، روشی است که با استفاده از عملیات اندازه گیری روی مجموعه عكس های یک محیط یا اشیاء و تبدیل این اندازه ها به مدل سه بعدی داده های قابل اعتمادی را به ما می دهد. از مجموعه عکس های گرفته شده از محیط یا اشیاء اطلاعات دو بعدی و سه بعدی آن استخراج می […]

معرفی بهترین نرم افزار های فتوگرامتری ادامۀ مطلب »